ISO 37001

Čo je predmetom ABMS podľa požiadaviek normy ISO 37001 ?

Eliminácia a zamedzenie:

 • korupcie vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore
 • korupcie organizáciou a korupcie mojej organizácie
 • korupcie personálu organizácie konajúcej v mene spoločnosti alebo v jej prospech
 • korupcie partnerov organizácie konajúcich v mene spoločnosti alebo v jej prospech
 • korupcie personálu organizácie v súvislosti s aktivitami organizácie (niekto upláca môj personál)
 • korupcie partnerov organizácie v súvislosti s aktivitami organizácie (niekto upláca mojich partnerov)
 • priamej alebo nepriamej korupcii (úplatok ponúknutý alebo prijatý cez alebo od tretej strany)

 

Čo je cieľom protikorupčného manažérskeho systému:

 • znižovať riziko korupčného správania
 • zlepšovať reputáciu organizácie
 • šetriť výdavky
 • zlepšovať pracovnú morálku a atmosféru organizácie

VÝHODY PRE ORGANIZÁCIE S CERTIFIKOVANÝM protikorupčným manažérskym systémom:

 • manažment organizácie poskytuje záruku investorom, zamestnancom, zákazníkom a iným zainteresovaným stranám, že organizácia podniká primerané kroky na zabránenie korupcie
 • dôkaz v prípade vyšetrovania, že organizácia podnikla primerané kroky na zabránenie korupcie

Niektoré relevantné právne predpisy:

 • Trestnoprávny dohovor o korupcii platný pre SR (oznámenie č. 375/2002 Z.z.)
 • Dohovor OSN proti korupcii (oznámenie č. 434/2006 Z.z.)
 • Zákon č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon a Zákon č. 301/2005 Z.z.
 • Trestný poriadok
 • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
 • Zákon č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora
 • Zákon č. 106/2018 o premávke vozidiel (§§84, 170)
 • a iné
Kontakty

ASTRAIA Certification, s.r.o.

Navštívte nás:
Priezračná 39,
949 01 Nitra,
Slovenská Republika

Volajte: +421-915-470 107
Píšte: astraia@astraia.sk

Všetky kontakty

Najnovšie články